Quantcast
Menu

Những câu nói hay của Albert Einstein về việc học và sự thông minh


“Imagination is the highest form of research.” 

Tưởng tượng là hình thức nghiên cứu cao siêu nhất

——————

“Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.” 

Logic sẽ đưa bạn đi được từ A đến Z, trí tưởng tượng thì sẽ đưa bạn đi bất cứ đâu

——————

“If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.” 

Nếu bạn muốn lũ trẻ nhà bạn thông minh, hãy kể cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy kể nhiều truyện cổ tích hơn

——————

“Genius is 1% talent and 99% percent hard work”

Thiên tài là 1% từ năng khiếu và 99% từ sự lao động cần cù

——————

“You never fail until you stop trying.” 

Anh không hề thất bại cho đến khi anh ngừng cố gắng

——————

“Excellence is doing a common thing in an uncommon way.” 

Xuất sắc là khi anh làm 1 việc bình thường bằng một phương thức khác thường

——————

“I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn.” 

Tôi không bao giờ dạy học trò của mình, tôi chỉ cố gắng cung cấp cho chúng môi trường mà chúng có thể học được trong đó

——————

“Student is not a container you have to fill but a torch you have to light up.” 

Học sinh không phải cái bình chứa để được lấp đầy, mà là ngọn đuốc để được thắp sáng lên

——————

“Intelligence is not the ability to store information, but to know where to find it.” 

Thông minh không phải là khả năng lưu trữ thông tin, mà là biết nơi để tìm được thông tin ấy

——————

“It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer.” 

Không phải là tôi quá thông minh. Tôi chỉ ở lại với câu hỏi lâu hơn nhiều thôi.

——————

“I asked myself childish questions and proceeded to answer them.” 

Tôi tự hỏi mình những câu hỏi ngờ nghệch và cố gắng để trả lời chúng

——————

“Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” 

Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu anh đánh giá 1 con cá dựa trên khả năng leo cây của nó thì con cá đó sẽ sống hết cả cuộc đời mà nghĩ rằng nó rất đần độn.

——————

“You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother.” 

Anh chưa thật sự hiểu rõ 1 vấn đề trừ khi anh có thể giải thích được nó cho bà của mình

——————

“Any fool can know. The point is to understand.” 

Thằng đần nào cũng có thể biết. Vấn đề là phải hiểu.

 

Nguồn: Sưu Tầm


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *